Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden UPstore B.V.

Algemene bepalingen

  1. Definities

1.1 Cliënt: degene met wie UPstore BV een overeenkomst aangaat.

1.2 Debiteur: degene met wie Cliënt een overeenkomst heeft afgesloten en / of een prestatie heeft verricht, en die uit hoofde van die overeenkomst en / of prestatie aan Cliënt gelden verschuldigd is.

1.3 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst, en tevens de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.4 UPstore BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UPstore BV, gevestigd te 4941 LL Raamsdonksveer, aan de Baksweer 247 met KvK nummer: 70043574

1.5 Opdracht: Elk door UPstore BV geaccepteerd verzoek van Cliënt tot uitvoering van levering onder toepassing van de overeenkomst.

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen UPstore BV en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan en elke aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.7 Vordering: elk vermogensrechtelijk tegoed dat Cliënt heeft op zijn of haar Debiteur, de uitstaande hoofdsom.

1.8 Rente: de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW of wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, geldend op dat moment.

1.9 Deurwaarderskosten: alle kosten gemaakt door een gerechtelijk deurwaarder die samenhangen met de vordering.

1.10 Griffierecht: de kosten die dienen te worden voldaan aan de rechtbank om de zaak in behandeling te nemen.

1.11 Buitengerechtelijke incassokosten: alle kosten die gemoeid zijn met het incasseren van de vordering o.g.v. de WIK.

1.12 Salaris gemachtigde/advocaat: forfaitaire tegemoetkoming in de kosten van gemachtigde of advocaat, vastgesteld door de rechtbank.

1.13 Proceskosten: de kosten die gemoeid zijn met de procedure, waaronder deurwaarderskosten, griffierecht en salaris gemachtigde/advocaat.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Cliënt en UPstore BV.

2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door UPstore BV en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.4 Eventuele algemene – of leveringsvoorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing.

2.5 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) UPstore BV, dan wel van derden die door UPstore BV zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor UPstore BV niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 De opdrachtovereenkomst komt tot stand na aanbod en aanvaarding en nadat door partijen de opdrachtovereenkomst is getekend.

3.2 Indien een opdrachtovereenkomst is aangegaan maar nog niet is voldaan, dan is de levering nog niet in productie en kan de Cliënt geen rechten ontlenen aan de vastgestelde leverdatum. Dit ontslaat Cliënt niet tot de verplichting om te betalen conform het gestelde in de overeenkomst. Het uitblijven van een betaling na ondertekening van de opdrachtovereenkomst geeft UPstore BV het recht alle gemaakte kosten op Cliënt te verhalen.

4. Verplichtingen UPstore BV

4.1 De verplichtingen van UPstore BV hebben het karakter van een leveringsverplichting.

4.2 De door UPstore BV opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van UPstore BV.

5. Verplichtingen Cliënt

5.1 Cliënt zal UPstore BV alle informatie die UPstore BV naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn/haar juiste adresgegevens, gegevens inzake zijn/haar rechtsvorm en gegevens inzake zijn/haar bankrekeningnummer. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. UPstore BV is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken zoals plattegronden of foto’s aan Cliënt te retourneren.

6. Tarieven

6.1 De tarieven zijn genoemd in de overeenkomst.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet een beroep of bedrijf uitoefent.

6.3. De Cliënt ontvangt een op zijn naam gestelde factuur.

7. Betaling

7.1 De facturen van UPstore BV zullen gebaseerd zijn op de met de Diensten en producten corresponderende tarieven zoals omschreven in de Overeenkomst.

7.2 Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt de aan hem/ haar gefactureerde bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.

7.3 Door ondertekening van de overeenkomst gaat Cliënt akkoord met onmiddellijke verrekening.

7.4 Bij te late betaling heeft UPstore BV het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

7.5 Indien Cliënt ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij/zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en incassokosten verschuldigd die UPstore BV genoodzaakt is te maken. De incassokosten worden berekend op grond van de Wet BIK met een minimum van € 350.

8. Meerwerk

8.1 Indien Cliënt aanvullingen of wijzigingen wenst op de Diensten die UPstore BV op grond van een Overeenkomst moet leveren en UPstore BV van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een prijsafspraak overeengekomen was.

8.2 Indien UPstore BV meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch en per e-mail op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de Diensten door UPstore BV geleverd kunnen worden. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij of zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door UPstore BV schriftelijk bezwaar daartegen maakt.

9. Klachten

9.1 Indien Cliënt klachten heeft met betrekking tot door UPstore BV verleende Diensten en het door UPstore BV daarvoor ter zake gefactureerde bedrag, dient Cliënt dit schriftelijk binnen 10 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht betrekking heeft kenbaar te maken.

9.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

9.3 Indien Cliënt de klachten niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn van 10 dagen, doet Client afstand van zijn of haar recht om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen beroepen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Indien UPstore BV na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van UPstore BV beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door Cliënt voor de desbetreffende Opdracht aan UPstore BV betaalde of verschuldigde bedragen exclusief BTW, met een maximum van € 1.000,–. Een eventuele actie dient door Cliënt te worden ingesteld uiterlijk binnen één maand na het desbetreffende geval.

10.2 Elke verdere aansprakelijkheid van UPstore BV voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Cliënt, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. UPstore BV is evenmin aansprakelijk voor enige interpretatie door Cliënt van de resultaten van de Diensten, ongeacht of dit leidt tot een handelen of nalaten door Cliënt. UPstore BV is verder evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Cliënt en UPstore BV, dan wel tussen UPstore BV en derden in verband met de relatie tussen Cliënt en UPstore BV.

10.3 De in de vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van UPstore BV.

10.4 UPstore BV is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden.

10.5 Cliënt vrijwaart UPstore BV ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan Cliënt toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

10.6 UPstore BV is AVG compliant. Client gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze benodigd waren en ze worden tevens niet bewaard anders dan voor administratieve verplichtingen. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

11. Overmacht

11.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft UPstore BV in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Cliënt dit schriftelijk mede te delen en zonder dat UPstore BV gehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van UPstore BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van UPstore BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door UPstore BV of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

12. Duur en beëindiging overeenkomst

12.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een overeenkomst initieel aangegaan per opdracht zonder tijdsverloop.

12.2 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem of haar uit enige overeenkomst en/of deze algemene leveringsvoorwaarden mocht voortvloeien, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is UPstore BV zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd:

(i) de uitvoering van die Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of

(ii) die Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat UPstore BV tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3 In geval UPstore BV gedurende de uitvoering van een Overeenkomst vaststelt dat continuering van een Overeenkomst mogelijkerwijs tot reputatieschade in welke vorm dan ook leidt, is UPstore BV gerechtigd om de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder nadere onderbouwing geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Elke vorm van aansprakelijkheid van UPstore BV voor daaruit voor Cliënt eventueel voortvloeiende schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Cliënt, is UPstore BV gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij Cliënt, diens curator of bewindvoerder zich tegenover UPstore BV op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is UPstore BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming van de Overeenkomst voldoende zeker is gesteld.

12.5 Het bepaalde in de voorgaande drie leden doet niet af aan de overige rechten van UPstore BV op grond van de wet en de overeenkomst.

12.6 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 12.2, 12.3 of 12.4 voordoet, zijn alle vorderingen van UPstore BV uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar. UPstore BV zal in dat geval niet verplicht zijn de van Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

12.7 De opzegging of ontbinding van de overeenkomst door Cliënt dient schriftelijk -en aangetekend- te geschieden aan UPstore BV.

13. Geheimhouding

13.1 Cliënt zal alle informatie en/of gegevens die hij/zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van UPstore BV aan derden bekend maken.

13.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Cliënt niet beïnvloedt. Het staat UPstore BV vrij om naast de boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

15. Diversen

15.1 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door UPstore BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.2 UPstore BV is bevoegd om bij uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van derden.

15.4 De titels in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van invloed op de interpretatie daarvan.

15.5 Het niet doen van een beroep door UPstore BV op een recht zoals vastgelegd in de Overeenkomst en/of in de algemene leveringsvoorwaarden kan door Cliënt niet opgevat worden als het afstand doen van dit recht op welk moment dan ook.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst, worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gelden vanaf 1 maart 2018.

Contact

alkmaar@up-store.nl
+316 57 19 86 30

Edisonweg 7E
1821 BN  Alkmaar